UAB „ELGA“ ETIKOS KODEKSAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Etikos kodeksas nustato įmonės elgesio ir etikos principus, kurie padeda:

  1.1 užtikrinti įmonės veiklos skaidrumą;

  1.2 palaikyti ryšius su klientais bei partneriais;

  1.3 ugdyti darbuotojų kompetenciją, tinkamus ir efektyvius tarpusavio ryšius, atsakomybę už savo veiksmus, atliekant užduotis;

  1.4 vykdyti įsipareigojimus kaip rūpintis aplinka.

ETIKOS IR ELGESIO PRINCIPAI

 1. Verslo vykdymo ir palaikymo politika

  2.2 Laikomės įmonės iškeltos vizijos bei misijos;

  2.3 Keliame bendrus įmonės tikslus grįstus įmonės vertybėmis.

 1. Asociacijų laisvė

  Gerbiame darbuotojų teises bendrauti laisvai ir pripažįstame jų savanoriško jungimosi į profesines sąjungas, darbo tarybą ar asociacijas teisę bei teisę derėtis su darbdaviu.

 1. Pagarba žmogaus teisėms

  4.1 Gerbiame kiekvieno darbuotojo asmenybę ir individualumą, siekiame sukurti darbo aplinką, kuri skatintų iniciatyvumą ir kūrybiškumą.

  4.2 Vadovai pagarbiai ir santūriai elgiasi su jiems pavaldžiais darbuotojais. Nurodymai bei pavedimai arba pastabos yra daromos tik korektiškai, asmeniškai darbuotojui, stengiantis kolektyve sukurti draugišką bei darnią aplinką.

  4.3 Išklausome pasiūlymus ir nuomones, o diskutuodami remiamės argumentais, bet ne asmeniškumais ar emocijomis.

 1. Sąžiningas elgesys

  Su visais savo darbuotojais elgiamės oriai ir pagarbiai, negrasiname griežtomis arba nežmoniškomis sąlygomis, įskaitant seksualinį priekabiavimą bei prievartą, fizines bausmes, psichinę ar fizinę prievartą arba užgauliojimus ir tokių sąlygų darbuotojams netaikome.

 1. Sauga ir sveikata darbo vietoje

  6.1 Visose darbo vietose užtikriname saugias ir darbuotojų sveikatai pavojaus nekeliančias sąlygas pagal teisės aktų reikalavimus.

  6.2 Nuolat vertiname darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje, siekiant ją pagerinti ir patobulinti.

  6.3 Periodiškai informuojame, mokome ir instruktuojame darbuotojus apie saugius ir sveikatai nekenksmingus darbo atlikimo metodus, kad užtikrintume darbuotojų saugą ir sveikatą.

 1. Aplinkos apsauga

  7.1 Laikomės aplinkos apsaugos reikalavimų, nustatytų teisės aktuose.

  7.2 Atsakingai valdome energijos sąnaudas, sistemingai vertiname energijos suvartojimą bei esame numatę įdiegti energijos taupymo priemones. Rūšiuojame atliekas, taupome elektros energiją, ekonomiškai vairuojame įmonės transportą.

  7.3 Įsipareigojame siekti taupiai ir efektyviai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.

  7.4 Siekiame tapti draugiška aplinkai įmone.

 1. Santykiai su klientais

  8.1 Klientus aptarnaujame atsižvelgdami į kiekvieno kliento poreikius.

  8.2 Vienodai vertiname visus klientus, neteikdami kažkuriam vienam pirmenybės. Neleidžiame, jog asmeniniai ryšiai darytų įtaką bei suteiktų privilegijas išskiriant tam tikrą (-us) klientą (-us) iš kitų.

  8.3 Santykius su klientais grindžiame abipuse pagarba bei tolerancija.

 1. Santykiai su konkurentais

  9.1 Remiame laisvą verslą bei konkurenciją, todėl nebandome užkirsti kelio kitoms įmonėms laisvai konkuruoti.

  9.2 Konkuruojame sąžiningai, vadovaudamiesi skaidrumo principu, verslo etikos principais ir laikydamiesi galiojančių įstatymų.

  9.3 Apie konkurentus renkame informaciją, ją naudojame ir ja dalijamės tik teisėtomis bei etiškomis priemonėmis.

  9.4 Viešai nekritikuojame konkurentų veiklos, neskleidžiame klaidinančios informacijos apie konkurentus ar jų vykdomą veiklą.

 1. Priverstinis darbas

  10.1 Netoleruojame priverstinio ar nesavanoriško darbo. Neužsiimame jokia prekybos žmonėmis forma.

  10.2 Darbuotojai laisva valia gali sudaryti bei nutraukti darbo sutartis pagal galiojančius teisės aktus.

 1. Diskriminacija

  11.1 Netoleruojame diskriminacijos dėl įdarbinimo, darbo užmokesčio, mokymosi, karjeros, darbo santykių nutraukimo ar išėjimo į pensiją, dėl rasės, lyties, tautybės, religijos, įsitikinimų, kilmės, pilietybės, amžiaus, negalios, šeimyninės padieties, seksualinės orientacijos, narystės sąjungoje ar politinių pažiūrų ir imamės teisėtų priemonių pastebėtai diskriminacijai stabdyti.

  11.2 Darbuotojus skatiname dalintis su kolegomis patirtimi, kelti savo kompetenciją naudojant gerąją praktiką, toleruojant ankstesniame punkte išvardintas, bei bet kokias kitas esančias, diskriminuojamas grupes.

 1. Kyšininkavimas

  12.1 Netoleruojame bet kokių kyšininkavimo apraiškų.

  12.2 Kyšininkavimu laikome bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui gavimą, davimą, siūlymą ar tokios naudos pažadėjimą, siekiant turėti įtakos tam tikriems veiksmams ar sprendimams. Kyšininkavimas gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant, bet neapsiribojant – grynųjų perdavimu, vertingomis dovanomis, kelionių, pramogų apmokėjimu, karjeros galimybių suteikimu ir (ar) žadėjimu, vertingos, komerciškai svarbios informacijos nutekinimu ir kt.

  12.3 Įmonės darbuotojams draudžiama tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai siūlyti, duoti, suteikti leidimą duoti, prašyti, priimti arba gauti kyšį, įskaitant ir per bet kuriuos trečiuosius asmenis.

  12.4 Dovanos, pramogos, suvenyrai ar nedidelės vertės teikiamos paslaugos ir kt., kas yra susiję su veiklos reklama nėra laikoma kyšininkavimu, kuomet tai yra suderinama su įprasta verslo praktika skaitant verslo ryšių palaikymą bei svetingumą ir negali daryti įtakos jas gaunančiojo sprendimui.

 1. Korupcija, turto prievartavimas

  13.1 Laikomės Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Netoleruojame korupcijos, turto prievartavimo arba jo pasisavinimo bet kokia forma.

  13.2 Kuriame tvirtus partnerystės ryšius grįstus pasitikėjimu.