Integruota vadybos sistema

Politika
2020-08-20

UAB „Elga“ vykdydama savo veiklą kuria, palaiko ir nuolat gerina saugią ir sveiką aplinką bei skelbia šiuos įsipareigojimus:

 • Gerinti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos rezultatyvumą ir veiksmingumą, vykdyti Lietuvos Respublikos privalomų įstatymų ir teisės aktų bei klientų reikalavimus;

 • Sudaryti sąlygas darbuotojams našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranoriškus tarpusavio santykius;

 • Suteikti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir siekti nuolatinio jos mažinimo, vykdyti su darbu susijusių sužalojimų, susirgimų ir incidentų prevenciją;

 • Taikyti technines naujoves įrengiant darbo vietas, sudarant saugią ir sveiką darbo aplinką, parenkant darbo bei apsaugos priemones;

 • Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą, taip siekiant kokybiškų rezultatų, aplinkosauginio sąmoningumo ir darbuotojų įsitraukimo į sveikatos ir saugos užtikrinimą;

 • Taikyti taršos prevencijos priemones, siekiant sumažinti veiklos daromą poveikį aplinkai;

 • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius, ekologiškai pažangias medžiagas ir technologijas, vandenį bei elektros energiją;

 • Gerinti darbo aplinką, išvengiant avarijų ir kitų žmogui pavojingų veiksnių;

 • Įtraukti savo tiekėjus ir subrangovus į kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos vykdymą, kad būtų patenkinti mūsų įmonės ir klientų poreikiai;

 • vertinti šią politiką, nustatytus tikslus ir tikslams pasiekti programas, užtikrinti politikos atitikimą keičiantis kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos bei įmonės reikalavimams;

 • IVS politika būtų prieinama visuomenei ir suinteresuotoms šalims;

 • Supažindinti visus įmonės darbuotojus bei asmenis dirbančius įmonės pavedimu su integruotos vadybos sistemos politika, kurie toliau savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.

Generalinis direktorius